Tava jaunā prakses vieta atrodas tieši šeit

Statūti

Reģistrēts Biedrību un nodibinājumu reģistrā

Rīgā, 2013.gada 9.jūlijā, Nr.40008068020

LATVIJAS KOLEDŽU ASOCIĀCIJA

 

STATŪTI

 

1.nodaļa. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir ”Latvijas koledžu asociācija” (turpmāk tekstā -Biedrība).

2.nodaļa. Biedrības mērķi

2.1. Biedrības darbības mērķis ir veicināt koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstību un pilnveidošanos, to darbības efektivitātes paaugstināšanu.

2.2. Biedrības darbības uzdevumi ir:

       2.2.1.profesionālās augstākās izglītības programmu pilnveidošana koledžās un augstskolās, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas;

       2.2.2.koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, attīstības stratēģijas veidošana;

       2.2.3.nepārtrauktas sadarbības veidošana starp Latvijas Republikas un citu valstu koledžām un augstskolām;

        2.2.4.aizstāvēt koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa augstākās profesionālās izglītības programmas, intereses 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības jautājumos, attiecībās ar valsts un pašvaldību institūcijām;

        2.2.5.informēt sabiedrību par koledžām, kā arī par 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību un tās iespējām.

2.3.Biedrības darbības metodes ir:

      2.3.1.apspriežu, konsultāciju un sanāksmju organizēšana;

      2.3.2.metodisko semināru un konferenču organizēšana;

      2.3.3.kontaktu dibināšana un pieredzes apmaiņa, tai skaitā ar citu valstu izglītības iestādēm;

     2.3.4.normatīvo aktu izvērtēšana jautājumos, kas skar koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, darbību;

      2.3.5.priekšlikumu iesniegšana valsts un pašvaldību institūcijās koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, darbības un programmu pilnveidošanai;

      2.3.6.deleģēt pārstāvjus valsts un pašvaldību veidotām institūcijām, kas skar koledžu un augstskolu, kas īsteno 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas, darbību.

3.nodaļa. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4.nodaļa. Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana

4.1.Par Biedrības biedru var būt jebkura Latvijas Republikas koledža vai augstskola, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem īsteno licencētas vai akreditētas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas un kas ir gatava ar savu darbību un līdzekļiem sekmēt Biedrības mērķu un uzdevumu sasniegšanu.

4.2.Koledžai vai augstskolai, kas vēlas iestāties Biedrībā ir jāiesniedz Biedrības valdes priekšsēdētājam rakstveida iesniegums, dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību šo statūtu 4.1.punktā minētajiem nosacījumiem un jāiemaksā iestāšanās nauda tādā apmērā kā to noteikusi biedru sapulce. Jautājumu par biedra uzņemšanu izlemj biedru sapulce.

4.3.Koledžas vai augstskolas Biedrībā pārstāv koledžu direktori, augstskolu rektori vai citas viņu tam speciāli pilnvarotas personas.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības, rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar biedru sapulces lēmumu, ja:

      4.5.1. biedrs vairāk kā 12 mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;

      4.5.2. biedrs nepilda sapulces un valdes lēmumus;

      4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumu un uzņemtās saistības;

       4.5.4. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības biedra izslēgšanu izskata tuvākā biedru sapulcē, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis lēmuma pieņemšanai. Lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5.nodaļa. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedrības biedriem ir šādas tiesības:

      5.1.1. piedalīties Biedrības pārvaldē,

      5.1.2. saņemt informāciju par Biedrības darbību, tai skaitā iepazīties ar visu Biedrības institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,

      5.1.3. piedalīties visos Biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par Biedrības darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli, 5.1.4. brīvi darboties citās demokrātiskās sabiedriskajās organizācijās;

5.2. Biedrības biedru pienākumi:

       5.2.1. ievērot Biedrības statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus

      5.2.2. maksāt biedra naudu noteiktajos termiņos,

      5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu,

      5.2.4. neveikt darbības, kas grauj Biedrības prestižu vai kā citādi to negatīvi ietekmē;

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana.

6.nodaļa. Biedrības struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas Biedrības teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Biedrību regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina Biedrības biedru sapulce.

7.nodaļa. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā Biedrības lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi Biedrības biedri.

7.3. Biedru sapulci sasauc valdes priekšsēdētājs pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā divas reizes gadā.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai, ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Biedrības biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.6. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.7. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Biedrības darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

8.nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no pieciem valdes locekļiem, no kuriem viens ir valdes priekšsēdētājs.

8.2 Valdes locekļus un tās Priekšsēdētāju ievēl Biedru sapulcē uz diviem gadiem.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.5. Valdes loceklis pilda savus pienākumus bez atlīdzības.

8.6.Valde:

      8.6.1.vada un pārzin Biedrības lietas;

      8.6.2.organizē Biedru sapulces lēmumu izpildi, izskata un izlemj jautājumus, izņemot tos, kas ir tikai Biedru sapulces kompetencē;

      8.6.3.pārvalda Biedrības mantu un rīkojas ar tās līdzekļiem un mantu atbilstoši Statūtiem un Biedru sapulces lēmumiem;

      8.6.4.sagatavo priekšlikumus par izmaiņām Biedrības darbībā;

      8.6.5.veic citus Biedrības darbībai nepieciešamus pasākumus

      8.6.5.apstiprina Biedrības štatus;

      8.6.6.analizē finansu plānu izpildi;

      8.6.7.ir tiesīga pieņemt lēmumus par kustamā un nekustamā īpašuma iegūšanu un atsavināšanu.

9.nodaļa. Revidents

9.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz diviem gadu.

9.2. Biedrības revidents nevar būt Biedrības valdes loceklis.

9.3. Revidents:

      9.3.1. veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

      9.3.2. dod atzinumu par Biedrības budžetu un gada pārskatu;

      9.3.3. izvērtē Biedrības grāmatvedības un lietvedības darbu;

      9.3.4. sniedz ieteikumus par Biedrības finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina Biedrības gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10.nodaļa. Biedru nauda

10.1. Biedrības biedri maksā biedru naudu vienu reizi kalendārajā gadā.

Statūti apstiprināti dibināšanas sapulcē Jūrmalā, 2004.gada 9.novembrī (prot. Nr.1-03/8),

grozījumi izdarīti LKA sapulcē Rīgā, 2008.gada 9.decembrī (prot. Nr. 1-03/7) un 2013.gada 28.jūnijā (prot. Nr. 1-03/4)

© 2020, Koledzaslatvija. Visas tiesības aizsargātas. Privātuma politika.

Izstrādāja

Notikumu kalendārs